Sovmestnoe predpriyatie otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Spartak" Trademarks
SPARTAK

SPARTAK

Filed: July 10, 2012
Pastry and confectionery, namely, confectionery made of sugar, confectionery made of sugar substitutes, chocolate, chocolate…
Owned by: Sovmestnoe predpriyatie otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Spartak"
Serial Number: 79116646

Image Trademark

Image Trademark

Filed: July 10, 2012
Pastry; confectionery, namely, confectionery made of sugar, candies, chocolate and chocolates, chocolate bars, wafers, cakes…
Owned by: Sovmestnoe predpriyatie otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Spartak"
Serial Number: 79117403

CNAPMAK

CNAPMAK

Filed: July 10, 2012
Pastry and confectionery, namely, confectionery made of sugar, confectionery made of sugar substitutes, chocolate, chocolate…
Owned by: Sovmestnoe predpriyatie otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Spartak"
Serial Number: 79118407

LUMIERE

LUMIERE

Filed: February 19, 2013
[ pastry; ] confectionery, namely, confectionery made of sugar, candies, chocolate and chocolates, chocolate bars [ wafers…
Owned by: Sovmestnoe predpriyatie otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Spartak"
Serial Number: 79129789