RIZHAOSHI JINSHUIYUAN FOOD CO., LTD. Trademarks
JIN SHU YUAN

JIN SHU YUAN

Fish, not live; shellfish, not live; shrimps, not live; pickled fish; sea-cucumbers, not live; sleeve-fish, not live; dried…
Owned by: RIZHAOSHI JINSHUIYUAN FOOD CO., LTD.
Serial Number: 79227452