OLEIFICIO SARDELLI S.P.A. Trademarks
SARDELLI

SARDELLI

Filed: November 4, 2016
Edible oils; olive oil; extra-virgin olive oil; virgin olive oil
Owned by: OLEIFICIO SARDELLI S.P.A.
Serial Number: 79204028