Obshchestvo s ogranichenoi otvetstvennostyu NPTS "Dinamika" -"Nauchno-proizvodstveny tsentr "Diagnostika, nadezhnost mashin i kompleksnaya avtomatizatsiya" Trademarks
DYNAMICS & SCIENTIFIC AND PRODUCTION CENTER

DYNAMICS & SCIENTIFIC AND PRODUCTION CENTER

Diagnostic apparatus, not for medical purposes; computer programs (downloadable software); measuring devices, electric;…
Owned by: Obshchestvo s ogranichenoi otvetstvennostyu NPTS "Dinamika" -"Nauchno-proizvodstveny tsentr "Diagnostika, nadezhnost mashin i kompleksnaya avtomatizatsiya"
Serial Number: 86882364