Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost'yu "Mezhdunarodnaya kompaniya "Sibirskoe zdorov'ye" Trademarks
SIBERIAN WELLNESS

SIBERIAN WELLNESS

Filed: September 24, 2018
Abrasive paper; abrasive strips, sheets; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for affixing false hair; adhesives…
Owned by: Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost'yu "Mezhdunarodnaya kompaniya "Sibirskoe zdorov'ye"
Serial Number: 79245200

Image Trademark

Image Trademark

Filed: September 24, 2018
Abrasive paper; abrasive, namely, abrasive strips, abrasive sheets; adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for…
Owned by: Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost'yu "Mezhdunarodnaya kompaniya "Sibirskoe zdorov'ye"
Serial Number: 79245977