Obschestvo s ogranichennoy; otvetstvennostyu; "Laboratoriya sovremennogo zdorovya" Trademarks
LYMPHOSAN

LYMPHOSAN

Albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical purposes; antiparasitic preparations; antiseptics…
Owned by: Obschestvo s ogranichennoy; otvetstvennostyu; "Laboratoriya sovremennogo zdorovya"
Serial Number: 79122424

MELLIFLORA

MELLIFLORA

Filed: September 9, 2013
Albumin dietary supplements; albuminous foodstuffs for medical purposes; alginate dietary supplements; albuminous preparations…
Owned by: Obschestvo s ogranichennoy; otvetstvennostyu; "Laboratoriya sovremennogo zdorovya"
Serial Number: 79139129