Mezhdunarodniy Fond Sodeistviya; Sohraneniyu Naslediya Roda Knyazey; Yusupovih "Yusupovskiy Fond" Trademarks
YOUSSOUPOFF

YOUSSOUPOFF

Perfumery, namely perfumes, colognes, eau de perfume, essential oils, cosmetics
Owned by: Mezhdunarodniy Fond Sodeistviya; Sohraneniyu Naslediya Roda Knyazey; Yusupovih "Yusupovskiy Fond"
Serial Number: 79065667