M. & V. TANK COMPANY Trademarks
M & V MF'D BY M & V TANK COMPANY WICHITA FALLS TEXAS

M & V MF'D BY M & V TANK COMPANY WICHITA FALLS TEXAS

Filed: July 21, 1923
STORAGE TANKS
Owned by: M. & V. TANK COMPANY
Serial Number: 71183527