GIACHI GIOVANNI S.r.l. Trademarks
GIACHI PRIMOLIO

GIACHI PRIMOLIO

Filed: August 3, 2004
Extra virgin olive oil
Owned by: GIACHI GIOVANNI S.r.l.
Serial Number: 79006066