Sovmestnoe predpriyatie otkrytoe; aktsionernoe obshchestvo; "Spartak" Trademarks