Petros L. Kolokas & Co O.E.; EisagogikiExagogiki Etaireia Eidon; Kapnistou kaiDoron Trademarks
ROLLING INTERNATIONAL

ROLLING INTERNATIONAL

Absorbent paper for tobacco pipes; hand-rolling tobacco; pipe tobacco; roll-your-own tobacco; rolling tobacco; smoking tobacco…
Owned by: Petros L. Kolokas & Co O.E.; EisagogikiExagogiki Etaireia Eidon; Kapnistou kaiDoron
Serial Number: 79021310