Liang Jujian Trademarks

JUJIAN

JUJIAN

Backpacks; Handbags; Leather shopping bags; Purses and wallets; School bags; Travel bags
Owned by: Liang Jujian
Serial Number: 87782121